Regulamin promocji "Rabat 50%"

Regulamin promocji „Rabat 50%”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji „kupon rabatowy 50%”, który to kupon wystawiany jest przez firmę Brodr. Jorgensen S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 7, zwany dalej Organizatorem.
 2. Możliwość uzyskania kuponu rabatowego jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 31.03.2020.
 3. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 01.01.2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31.03.2020 r. do godziny 24:00:00.
 4. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 • 2. ZASADY PROMOCJI
 1. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon rabatowy.
 2. Kupon rabatowy można otrzymać w szkołach rodzenia.
 3. Jedna osoba może wykorzystać jeden kupon rabatowy.
 4. Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może zrealizować kupon za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. Kupon rabatowy uprawnia do 50 % zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.sklepjelp.pl, pod warunkiem, że minimalna wartość dokonanych zakupów wyniesie 100 zł, ale jednocześnie nie przekroczy 1000 zł.
 6. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu umieszczonego na kuponie.
 7. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 8. Wykorzystanie kuponu oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki niniejszego regulaminu.
 • 3. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. na adres podany w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym, że nie będą uwzględniane reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 5.04.2020 r.).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny

 

Certyfikaty

Certyfikaty

Produkty JELP spełniają wymagania dotyczące receptur środków do prania bezpiecznych dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii.

Obserwuj nas na Facebooku!

To źródło ciekawych informacji i porad. Dołącz do nas!.

Bezpieczne pranie

Poznaj fakty związane z pielęgnacją i rozwojem dziecka.

do góry

*nie dotyczy pakietów

Sklep internetowy Shoper.pl